Strona główna » Zapowiedzi wydarzeń » XVIII Bieg Niepodległości
 
XVIII Bieg Niepodległości
XVIII Bieg Niepodległości
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email:
25.10.2017 r.

 

Celem biegu jest popularyzacja i upowszechnianie sportu wśród społeczeństwa Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska, uczczenie 99. Rocznicy odzyskania Niepodległości oraz 50 – lecia nadania praw miejskich Kuźni Raciborskiej

Organizatorami biegu są: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej, Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

Termin zawodów: sobota 11.11.2017 r., godzina 11.00 (biuro zawodów czynne od 9.00)

Miejsce zawodów - start – Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Piaskowa 28 w Kuźni Raciborskiej

ZAPRASZAMY!!!

REGULAMIN XVIII BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI KUŹNIA RACIBORSKA 2017

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem XVIII Biegu Niepodległości jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kuźni

Raciborskiej ul. Klasztorna 9, 47 – 420 Kuźnia Raciborska.

 

Współorganizatorzy:

- Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej.

II. PATRONAT

1. Bieg odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

III. CELE

1. Uczczenie 99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Kuźnia Raciborska

oraz Powiatu Raciborskiego.

3. Promocja aktywności fizycznej i aktywnego trybu życia.

4. Promocja Miasta Kuźnia Raciborska.

IV. TERMIN, MIEJSCE, HARMONOGRAM I KATEGORIE WIEKOWE

1. Bieg odbędzie się dnia 11 listopada 2017 r. w Kuźni Raciborskiej.

2. Start będzie miał miejsce przy ulicy Piaskowej 28 – przed wejściem głównym do budynku ZSO.

3. Meta będzie znajdować się w tym samym miejscu.

4. Rozpoczęcie imprezy - godzina 11:00. Biuro zawodów czynne od godz. 09:00.

5. Start nastąpi  w godzinach:

* 11:05 – start na dystansie 100 metrów  (dzieci do 6 lat),

* 11:10 – start dziewczęta na dystansie 500 metrów (7-9 lat ),

* 11:20 – start  chłopcy na dystansie 500 metrów (7- 9 lat ),

* 11:30 – start  dziewczęta na dystansie 1000 metrów (10 -13 lat),

* 11:40 – start chłopcy na dystansie 1000 metrów (10- 13 lat),

* 11:50 – start dziewczęta na dystansie 1000 metrów (14-16 lat),

* 12:00 – start chłopcy na dystansie 1000 metrów (14- 16 lat).

Bieg główny:

*12:10 – start  na dystansie 5000 metrów

W biegu głównym wystartują razem zarówno mężczyźni jak i kobiety z poszczególnych

grup wiekowych: 17– 20, 21 +, 50 +  według tych kategorii jak i płci uczestnicy będą nagradzani.

 

V. TRASA

1. Trasa biegu głównego ( 5000 m) przebiegać będzie ulicami: Start – ul. Piaskowa 28, Piaskowa, Kręta, Willowa, Gen. Bema, Stanisława Moniuszki, Spacerowa, Wesoła, Spokojna, Krasickiego, Roberta Lewandowskiego, Piaskowa, Kręta, Willowa, Gen. Bema, Stanisława Moniuszki, Spacerowa, Wesoła, Spokojna, Krasickiego, Roberta Lewandowskiego, Meta ul. Piaskowa 28.

2. Trasa biegu dla dzieci i młodzieży ( 1000 m ): Start ul. Piaskowa 28, Piaskowa, Słoneczna, Gen. Bema, Piaskowa, Roberta Lewandowskiego, Meta – Piaskowa 28.

3. Trasa biegu dla dzieci ( 500 m ): Start – ul. Piaskowa 28, Piaskowa, Roberta Lewandowskiego,

Meta – Piaskowa 28.

4. Grupa najmłodsza ( 100 m) Piaskowa 28.

Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej.

 

VI. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą w dniu zawodów – 11.11.2017r. od godz. 09:00..

2. Dzieci i młodzież nieletnia zobowiązana jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej wraz ze

zdjęciem oraz pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu.

3. Zgodę można pobrać w sekretariacie MOKSiR lub na stronie www.kuzniakultury.pl

4. Osoby   pełnoletnie   zobowiązane   są   do   podpisania   oświadczenia   o   braku   przeciwwskazań

zdrowotnych   do   aktywności   fizycznej.   Niniejsze   oświadczenie   pobrać   można   ze   strony

www.kuzniakultury.pl, w sekretariacie MOKSiR lub podczas zapisów w biurze zawodów.

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci, młodzież i dorośli.

2. W   biegu   mogą   wziąć   udział   dzieci   przedszkolne   zdolne   do   samodzielnego   pokonania   trasy wyznaczonej dla tej kategorii wiekowej – 100 metrów.

3. Uczestników zakwalifikowanych do biegu obowiązuje strój sportowy.

 

VIII. BIURO ZAWODÓW

Biuro zawodów oraz punkt wydawania numerów startowych czynny będzie w dniu 11 listopada 2017r. od godziny 09:00, przed wejściem głównym do ZSO przy ul. Piaskowej 28 w Kuźni Raciborskiej.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane   osobowe   uczestników   biegów   będą   przetwarzane   w   celach   przeprowadzenia   imprez,

wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami  określonymi  w

ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z dnia 3 września

2014 roku). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w

biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą

miejscowości, w której zamieszkuje -w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany

będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich nieujawnienie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.